Innkallelse til Årsmøte 2018 for Vivil Idrettslag

 Innkallelse årsmøtet 2018

Til medlemmer i Vivil Idrettslag

 

Innkalling til ÅRSMØTE 2018

Du innkalles med dette til årsmøte

Torsdag 8. Mars kl. 1900

I Jutulstua i Skuiløkka 15, 1340 Skui. 

SAKSLISTE:

sak       1          : Åpning.
sak       2          : Konstituering

Godkjenning av innkalling.
Godkjenning av saksliste.
Godkjenne de stemmeberettigede.
Valg av dirigent.
Valg av referenter.
Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen.

sak      3          : Årsberetning inkludert gruppenes årsberetning.
sak      4          : Regnskap 2017
sak      5          : Innkomne forslag
sak      6          : Fastsettelse av kontingent for 2018
sak      7          : Fastsettelse av treningsavgift 2018
sak      8          : Budsjett 2017
sak      9          : Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap
sak      10        : Valg.

Eventuelle forslag som ønskes behandlet, må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.vivilil.no

Vi håper på stor oppslutning fra våre medlemmer og ønsker dere alle VEL MØTT

Sandvika, 8. Mars 2018

VIVIL IL

STYRET

[dg attachment_pg=”false” paginate=”true” ids=”3014,3013,3012,3011,3010,3009,3008,3007,3006,3005,3004,3003,3002,3001,3000,3018,3027,4621″]